โครงการรามาน้อย ครั้งที่ ๑๗

วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนได้รับเชิญไปสอน วิชาดนตรีกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ ให้กับบุตรบุคลากรรามาธิบดี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๑ - ๖ (จำนวน ๗๐ คน) เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักเพลงพระราชนิพนธ์ รักในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยผ่านเสียงดนตรีเป็นสื่อกลาง ผ่าน โครงการรามาน้อย ครั้งที่ ๑๗ ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี